Klávesové zkratky

Ovládejte Weldia designer pomocí klávesnice a usnadněte si práci. Klávesové zkratky jsou obdobné jako ve většině ostatních programů.

Obecné ovládání

Kolečko myši Nahoru/Dolů … Přibližování/Oddalování

Klik středním tlačítkem myši + Tažení … Posouvání obrazu

Mezerník + Tažení … Posouvání obrazu

Ctrl + Z … Krok zpět (undo)

Ctrl + Y or Ctrl + Alt + Z … Krok vpřed (redo)

Tažení přes více objektů … Označení více objektů

Ctrl + Klik or Shift + Klik … Označení více objektů

Ctrl + A … Označení všeho

Escape … Zrušení označení

Ctrl + S … Ukládání (automaticky)


Označené objekty

Šipky … Přesun

Ctrl + Tažení or Ctrl + Šipky … Jemná změna

Delete nebo Backspace … Mazání

D … Duplikování

R … Rotace 90° po směru hodinových ručiček

+ a - … Změna překrývání

H … Horizontální zrcadlení

V … Vertikální zrcadlení

Dvojklik na madlo … Obnovení původní hodnoty