Obchodní podmínky společnosti WELDIA CZECH s.r.o.

IČ: 01400711, DIČ: CZ01400711, se sídlem Palackého 1493/3, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v odd. C vložka 206077.

(dále jen „poskytovatel“)

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při poskytování služeb ve formě prodeje licencí webových aplikací pro tvorbu a správu technické dokumentace a souvisejících služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

1.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.weldia.com/, dále jen produktová stránka.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

1.6 Definice základních pojmů:

Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.

Poskytovatelem se rozumí společnost WELDIA CZECH s.r.o., IČ: 01400711, DIČ: CZ01400711, se sídlem Palackého 1493/3, Mladá Boleslav, PSČ 293 01. Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v odd. C vložka 206077

Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo fyzická osoba.

Individuální zakázka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.

Produkt – pronájem webové aplikace pro tvorbu a správu technické dokumentace ve formě časově omezené licence prodávané prostřednictvím webového rozhraní.

Dodávka – služba nebo produkt.

Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen „licenční smlouva“, nebo „smlouva“). Smluvní strany souhlasí s tím, aby uzavření licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 6 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dle těchto VOP.

Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně uživatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky v ujednaném termínu, v případě individuální zakázky. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a zbylá jejího obsahu těmito VOP, které mají před zmíněnými zákonnými ustanoveními přednost.

Elektronický objednávkový formulář, též jen objednávkový formuláře, je prostředek k vytvoření objednávky uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce poskytovatele.

Objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové stránce poskytovatele. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.

Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky poskytovatelem uživateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost, výše zálohy a její splatnost.

Oznámení – krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.

Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.

Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Záloha – finanční plnění uživatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří však nejméně 40 % z ceny dodávky.

Faktura – daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

1.7 Definice technických parametrů produktů

1.7.1 Zkušební licence je určena uživateli k vyzkoušení všech funkcí produktu. Vytvořené obrázky nebo dokumenty mohou obsahovat vodoznak s textem a logem poskytovatele.

Každému uživateli je na základě druhu zakoupené licence poskytnut přístup do aplikace.

1.7.2 V případě zakoupení licence pro více uživatelů si poskytovatel vyhrazuje právo na kontrolu e-mailových adres uživatelů dané společnosti, kterým byl společností umožněn přístup do aplikace na základě této licence. Každý uživatel se smí přihlašovat pouze pod e-mailovou adresou, která lze jednoznačně přiřadit k dané společnosti. Např. [email protected] je emailová adresa, kterou lze prokazatelně přiřadit ke společnosti XYZ s.r.o. Každá společnost, která je držitelem platné víceuživatelské licence je povinna na výzvu poskytovatele prokázat, že poskytla přístup do aplikace pomocí dané e-mailové adresy pouze a jenom svému zaměstnanci.

1.7.3 V případě zakoupení licence pro jednoho uživatele se uživatel zavazuje užívat přístup do aplikace pouze pro své vlastní potřeby. Uživatel nesmí poskytnout své přihlašovací a přístupové údaje třetí osobě.

1.7.4 Uživatel se zavazuje, že dokumentaci nebo obrázky, které vytvořil v aplikaci, do které mu byl umožněn poskytovatelem přístup, nesmí bez souhlasu poskytovatele dále šířit třetím osobám s výjimkou obchodních kontaktů uživatele, kdy je výměna dokumentace a obrázků součástí obchodního nebo výrobního procesu.

1.7.5 V případě porušení ustanovení daných články 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 této smlouvy, si je uživatel vědom úmyslného hrubého porušení licenčního ujednání a každé takové porušení bude vymáháno dle čl. 6.2 této smlouvy.

1.7.6 Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel v případě potřeby sbíral data a informace o používání produktu za účele zlepšování funkční a vzhledové stránky produktu.

II. Uzavření smlouvy

2.1 Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo

2.1.1 Jednotlivé zakázky se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu, nebo e-mailu dle čl. 2.1.5. Akceptací se rozumí též vystavení zálohové faktury poskytovatelem a její odeslání uživateli.

2.1.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným v souvislosti s dodávkou vzniká:

 • přijetím elektronické nebo fyzické objednávky uživatele poskytovatelem,
 • a elektronickou nebo písemnou (e-mail, WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky uživatele poskytovatelem,
 • vystavením faktury ve výši ceny dle uživatelem zvoleného typu licence respektive ve výši ceny prodloužení platnosti daného typu licence poskytovatelem a jejím odesláním (elektronicky či písemně) uživateli,
 • úhradou první faktury uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře a v akceptaci poskytovatele.

2.1.3 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a licenci.

2.1.4 Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu za dodávku a licenci a to stanoveným způsobem, uvedeným v akceptaci poskytovatele.

2.1.5 Objednávka musí, kromě již výše uvedených, obsahovat ty náležitosti, které vyžaduje elektronický objednávkový formulář na webové stránce poskytovatele.

2.1.6 Po obdržení objednávky zašle poskytovatel uživateli akceptaci objednávky, a to e-mailem nebo poštou. Akceptaci objednávky je poskytovatel povinen odeslat uživateli nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky vystavené poskytovatelem souhlasí s obsahem objednávky uživatele, potvrzuje poskytovatel odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku uživatele jako závaznou a v případě splnění dalších výše uvedených podmínek, tj. zejména úhradou zálohy uživatelem poskytovateli, je uzavřena smlouva - vzniká závazkový vztah.

2.1.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce uživatele nemůže poskytovatel splnit, zašle uživateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko uživatele. V případě, že v objednávce uživatele jde o nestandardní dodávku, může si poskytovatel vyžádat před přijetím objednávky 7 pracovních dnů na posouzení objednávky. V případě individuální zakázky začíná dodací lhůta, uvedená v akceptaci objednávky, běžet po uhrazení zálohy a deposita uživatelem.

2.1.8 Pozměněná nabídka zaslaná uživateli dle odst. 2.1.7 VOP se považuje za nový návrh smlouvy a smluvní vztah v takovém případě uzavřena až přijetím této nabídky uživatelem.

2.1.9 Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytýčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.

2.1.10 Poskytovatel se zavazuje v případě individuální zakázky zhotovit a předat dodávku na své náklady a v dohodnutých termínech.

2.1.11 Uživatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy.

2.1.12 Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

2.1.13 Změny smlouvy sjednávají uživatel s poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 2.1 a násl.

2.1.14 Poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele, je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na uživatele doložením písemné plné moci opravňující zástupce uživatele k jednání za uživatele. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení.

2.2 Individuální zakázka

2.2.1 Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.

2.2.2 Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

2.2.3 Veškeré individuální úpravy implementované na základě objednávky uživatele, vylučují následné aktualizace specifikované v bodě 4.2.

2.2.4 Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

2.3 Storno objednávky

2.3.1 Storno objednávky ze strany uživatele - Uživatel může zrušit svoji objednávku do 3 dnů od závazné akceptace objednávky. Objednávka musí být zrušena a potvrzena e-mailem: [email protected]. Uživatel vždy uvede číslo své objednávky popř. i důvod stornování. Pokud se uživatel rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 3 dnů, je možné tak učinit podle bodu „Odstoupení od smlouvy“.

2.3.2 Storno objednávky ze strany poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

III. Distribuce dodávky, cena, platební podmínky

3.1 Distribuce dodávky

3.1.1 Uživatel může dodávku získat formou zveřejněnou na produktovém webu. Základní forma distribuce dodávky je pronájem dodávky.

3.1.2 Distribuce dodávky formou pronájmu dodávky, se realizuje výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele. Poskytovatel v tomto případě je povinen vynaložit přiměřené úsilí na maximální dostupnost dodávky.

3.2 Cena

3.2.1 Odměna poskytovatele s cenou za licenci je určována v závislosti na typu distribuce dodávky v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele. Vícepráce jsou poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.

3.2.2 Přehledové katalogy a ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách dodávky jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné a uživatelem nevymahatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny dodávky bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

3.2.3 Pro upřesnění ceny a specifikace individuální zakázky je uživatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „závazná cenová nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

3.2.4 Pro cenovou kalkulaci dodávky platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. Ceny dodávky uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

3.2.5 Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě zálohy.

3.2.6 Jednotlivé ceny dodávek a výkonů jakož i celková úhrada vyplývají z dané konkrétní jednotlivé smlouvy, případně platného ceníku poskytovatele.

3.3 Platební podmínky

3.3.1  Uživatel provádí úhrady vždy na základě elektronických nebo fyzických zálohových faktur nebo faktur ve formě daňového dokladu zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře. Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí systému PayPal, nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí uživatel úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému, kam je přesměrován v průběhu objednávky.

3.3.2 Po akceptaci objednávky uživatele poskytovatelem vystaví poskytovatel uživateli zálohovou fakturu nebo fyzickou fakturu ve formě daňového dokladu, kterou je uživatel povinen uhradit, čímž dojde k uzavření smlouvy ve shodě s odst. 2.1.2 VOP. Po spuštění dodávky uživatel obdrží, v případě zaplacení zálohové faktury, vždy konečnou fakturu – daňový doklad, který bude považován současně za dodací list. Součástí konečné faktury je zúčtování zálohy.

3.3.3 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.3.4 Požaduje-li uživatel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s poskytovatelem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny dodávky.

3.3.5 V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli čtyři upomínky. Při třetí upomínce je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč nebo 4 EUR bez DPH. V rámci čtvrté upomínky je poskytovatel oprávněn účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200,-Kč nebo 8 EUR bez DPH.

3.3.6 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

3.3.7 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn předat pohledávku/pohledávky externí firmě k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

IV. Dodací podmínky

4.1 Dodání dodávky

4.1.1 Poskytovatel je povinen umožnit uživateli přístup do administrátorského rozhraní hostované aplikace a o této skutečnosti ho informovat. Za splnění termínu plnění se v tomto případě považuje zprovoznění dodávky na internetu v souladu s těmito VOP a smlouvou. Poskytovatel v žádném případě neposkytuje zdrojové kódy aplikací.

4.1.2 Uživatel je oprávněn informovat se na průběh tvorby dodávky u poskytovatele.

4.1.3 Uživatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je uživatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Uživatel je povinen vytknout vady dodávky nejpozději dva dny po oznámení o jejím zprovoznění.

4.2 Aktualizace, upgrade dodávky, servisní služby a technická podpora

4.2.1 Poskytovatel zajistí uživateli následující servisní služby:

 • pod heslem zabezpečený přístup pro užívání produktu,
 • vyhrazení kontaktní osoby pro řešení požadavků,
 • e-mailová technická podpora k obsluze systému,

4.2.2 Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“). Aktualizace se týkají administrace dodávky a jádra systému.

4.2.3 Aktualizace jsou uživateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

4.2.4 O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování dodávky novým verzím programovacích jazyků, v nichž je dodávka napsána. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy dodávky. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

4.2.5 Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.

4.2.6 Pro jiné aktualizace platí, že uhradí-li registrovaný uživatel aktualizační poplatek ve výši a za podmínek uvedených níže, má nárok na on-line přístup k update (doplnění a aktualizace dodávky) a upgrade (rozšíření a doplnění funkcí a zlepšení uživatelského rozhraní).

4.2.7 Poskytovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

 • Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné, nebo elektronické výpovědi.

4.3.2 K ukončení smlouvy dojde:

 • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,
 • nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.
 • V případě výpovědi poskytovatelem z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy, trvá výpovědní lhůta 15 dní,
 • nebo v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.

4.3.3 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

4.3.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.3.5 Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění. Za takovéto porušení se však nepovažuje přerušení plnění dle odst. 3.4.6.

4.3.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 21 (dvacet jedna) dní,
 • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
 • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
 • nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.

4.3.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

4.3.8 K okamžiku účinků odstoupení od smlouvy:

 • zanikají vystavené objednávky (nebo jejich část) na dodávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty; ve vztahu k dodávkám, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává smlouva v platnosti a uživatel je povinen za takové dodávky poskytovateli zaplatit sjednanou cenu, strany se však mohou dohodnout odchylně,
 • má poskytovatel právo vyúčtovat dodávky, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky, a uživatel je povinen za takové dodávky zaplatit sjednanou cenu.

4.3.9 Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být učiněna v souladu s čl. VIII VOP, doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

4.4 Obecná ustanovení o dodání

4.4.1 Jestliže nedodržení lhůty pro dodávky nebo výkony bylo způsobeno důvody, které nejsou na straně poskytovatele, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky nebo výkonu.

4.4.2 Jestliže se poskytovatel dostane do prodlení, může uživatel po dohodě s ním stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění. Po uplynutí této dodatečné lhůty může uživatel požadovat náhradu škody dle příslušného ustanovení občanského zákoníku. Další nároky jsou vyloučeny.

V. Povinnosti stran, záruka

5.1 Povinnosti uživatele – technické požadavky

5.1.1 Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

5.1.2 Uživatel není oprávněn používat produktu a služby k šíření SPAMu, které by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.

5.2 Povinnosti a práva poskytovatele

5.2.1 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu.

5.2.2 Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých uživatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.3 Odpovědnost

5.3.1 Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro poskytovatele z tohoto závazkového vztahu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

 • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou,
 • zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
 • v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do dodávky do systémového programového vybavení a prostředí,
 • poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.
 • poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,
 • poskytovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklou v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.
 • poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony.

5.3.2 Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30% z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

5.3.3 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.3.4 Vyšší moc – Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav,
 • zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma,
 • další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.

5.3.6 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
 • a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

VI. Licenční ujednání

6.1 Licence a její rozsah

6.1.1 Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

6.1.2 Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,
 • doba trvání licence: Uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho roku a po uhrazení dané ceny za prodloužení licence je mu prodloužena o 1 rok, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence,
 • územní rozsah licence: neomezeně

6.1.3 Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

6.1.4 Uživatel není oprávněn dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

6.1.5 Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

6.1.6 Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.

6.1.7 Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

6.1.8 Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.

6.1.9 Uživatel zajistí, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy a k ní patřícími podklady. Uživatel bere na vědomí, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

6.1.10 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

6.1.11 Bez výslovného povolení poskytovatele je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat atd. Uživatelům nevyplývá žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.

6.1.12 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

6.1.13 Uživatel souhlasí s tím, že ve spodní části (patě) webového rozhraní budou uvedeny informace o poskytovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění ve smyslu autorského zákona a jako majiteli serveru, software, ve smyslu obchodněprávních ustanovení.

6.1.14 Veškeré výstupy z produktu slouží pouze pro potřeby držitele licence a je zakázáno je poskytovat třetím osobám nebo veřejně šířit.

6.2 Nároky poskytovatele z porušení licence

6.2.1 Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat vyrovnání mezi uživatelem a poskytovatelem, eventuálně rozhodnutí soudu.

6.2.2 Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

6.2.3 V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.

6.2.4 Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

VII. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů byly přesunty na samostatnou stránku Ochrana osobních údajů.

VIII. Doručování, bezhotovostní platby

8.1 Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V takovém případě se oznámení a jiné písemnosti považují za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.

8.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

8.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl.8.1.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

9.2 Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

9.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

9.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

9.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

9.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

9.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

9.8 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

9.9 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

9.10 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018